Biegli sądowi

Kontakt biegłego z Sądem Rejonowym w Lubinie

Poniżej zamieszczamy adresy poczty elektronicznej wszystkich Wydziałów Sądu Rejonowego
w Lubinie. Korespondencja wysłana przez biegłych tą drogą będzie na bieżąco odczytywana przez Kierowników Sekretariatów poszczególnych Wydziałów.
I Wydział Cywilny - wydzial.cywilny@lubin.sr.gov.pl
II Wydział Karny - wydzial.karny@lubin.sr.gov.pl
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - wydzial.rodzinny@lubin.sr.gov.pl
IV Wydział Pracy - wydzial.pracy@lubin.sr.gov.pl
 
Korzystanie z tej funkcjonalności niewątpliwie przyspieszy i ułatwi współpracę biegłych z Sądem Rejonowym w Lubinie i przyczyni się do lepszej organizacji procesu wydawania zleconych opinii.
Zachęcamy biegłych, aby pocztą elektroniczną informowali sąd o wszelkich problemach związanych ze sporządzaniem opinii oraz o innych okolicznościach, które mogą mieć znaczenie dla współpracy z sądem.
 
 


Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)
Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. ukończyła 25 lat życia;
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy.
Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi),
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Odpis dyplomu,
 5. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji),
 6. Opinia i zgoda zakładu pracy,
 7. Zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego.
Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy.
Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Legnicy.
W przypadku gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.
Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005r. w sprawie biegłych sadowych (DZ.U.05.15.133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-10
Publikacja w dniu:
2019-04-10
Opis zmiany:
b/d