Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna
Zasady dostępu do informacji publicznej
 
Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia  6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198)
 
Zakres prawa do informacji publicznej
Informacją publiczną jest  każda informacja o sprawach publicznych. W jej zakres wchodzą informacje będące w posiadaniu sądu, jeżeli dotyczą tylko spraw publicznych.
Prawo do informacji publicznej  przysługuje każdej osobie i obejmuje uprawnienia do:
1.       uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej 
2.       wglądu do dokumentów urzędowych,
3.       dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
 
Ograniczenia prawa do informacji publicznej
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych  w przepisach   o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. ochrona danych osobowych, prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy, tajemnica skarbowa).
 
Sposoby  realizacji prawa do informacji  publicznej
Udostępnienie  informacji  publicznych  następuje poprzez:
1.       ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.lubin.sr.gov.pl
2.       wywieszenie  na tablicach ogłoszeń w  siedzibie sądu
3.       udostępnienie informacji w formie ustnej ( w tym telefonicznie) w przypadku, gdy informacja może być udostępniona niezwłocznie
4.       na wniosek
 
Odmowa udostępnienia  informacji publicznej
Odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w formie decyzji administracyjnej.              
 
Sposób udostępniania informacji  publicznej na wniosek
Informacja publiczna,  która nie została udostępniona  w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana  na wniosek.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później
niż w terminie  14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może  być udostępniona w terminie 14 dni wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia  oraz  o terminie,  w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż  2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i formie zgodnych  
z wnioskiem chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Sąd Rejonowy w Lubinie, nie umożliwiają udostępnienia  informacji  w sposób i w formie  określonych we wniosku.
 
Wniosek  można złożyć:
  1.  osobiście w Biurze Podawczym  Sądu Rejonowego w Lubinie
  2.  przesłać pocztą na adres : Sąd Rejonowy w Lubinie, ul. Wrocławska 3
  3.  drogą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-09-14
Publikacja w dniu:
2016-09-14
Opis zmiany:
b/d