Kasa i konta bankowe

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że z dniem 03.04.2018r. w kasie Sądu Rejonowego w Lubinie, odstąpiono od sprzedaży tradycyjnych (papierowych) znaków opłaty sądowej, które z dniem 01.07.2018r. całkowicie wychodzą z użycia.

Obecnie do uiszczenia opłaty sądowej służą znaki opłaty sądowej w nowej elektronicznej formie. Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficznego kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018r. Po tej dacie:

- nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;

- dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018r. które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

- na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl

- w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Portal e-Płatności https://oplaty.ms.gov.pl, niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczenie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

- bezgotówkowej-tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu 42 1010 1674 0038 5422 3100 0000;

- wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

Konto dochodów budżetowych:
(wpłaty: wpisy, opłaty, koszty, grzywny)

Sąd Rejonowy w Lubinie
NBP O/Okr. we Wrocławiu
42 1010 1674 0038 5422 3100 0000


Konto zaliczek: 
(wpłaty: zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków)

Sąd Rejonowy w Lubinie
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu
09 1130 1033 0018 8161 3020 0005


Konto sum depozytowych:
(wpłaty: poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, rękojmie, depozyty sądowe, Fundusz Pracy)

Waluta Nr konta
PLN 69 1130 1017 0021 1001 8490 0004
USD 42 1130 1017 0021 1001 8490 0005
EUR 26 1130 1017 0021 1001 8490 0002
CHF 53 1130 1017 0021 1001 8490 0001
GBP 96 1130 1017 0021 1001 8490 0003


Jednocześnie informujemy, że od 01.01.2015r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez ww. rachunki bankowe. Kasa Sądu nie będzie miała możliwości przyjmowania wpłat i wypłat dotyczących sum depozytowych.
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wpisać „rachunek depozytowy Ministra Finansów”, wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

NIP Sądu Rejonowego w Lubinie
692-10-20-087

Z dniem 1 stycznia 2017r. udostępnione zostały funkcjonalności systemu e-Płatności, umożliwiające dokonywanie płatności z wykorzystaniem nowych, dodatkowych form płatności wprowadzanych zapisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016r., poz. 408 ze zm.) tj.:

  • formy bezgotówkowej za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury wniesienia opłaty i identyfikację wnoszącego opłatę, udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący e-płatności (szybki przelew, karta płatnicza) – za pośrednictwem portalu e-płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • znak opłaty sądowej w formie elektronicznej (w sprawach cywilnych oraz za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego).

 

Rejestr zmian dla: Kasa i konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-04
Publikacja w dniu:
2018-04-04
Opis zmiany:
Dodano komunikat
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-13
Publikacja w dniu:
2017-01-13
Opis zmiany:
aktualizacja informacji