Oddział finansowy

Oddział Finansowy
Kierownik Oddziału Finansowego - Agnieszka Furmaniak
ul. Wrocławska 3,
59-300 Lubin,
pok. 327, III piętro
tel. 76 75-44-190,
faks 76 75-44-199
e-mail: oddzial.finansowy@lubin.sr.gov.pl

Do zakresu działania oddziału finansowego w sądzie rejonowym należą w szczególności:
- opracowanie projektu budżetu sądu rejonowego,
-  wykonywanie budżetu sadu rejonowego,
- prowadzenie rachunkowości sądu rejonowego,
- prowadzenie sprawozdawczości budżetowej,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- prowadzenie kasy Sądu Rejonowego,
- prowadzenie dystrybucji i sprawozdawczości znaków opłaty sądowej,
- prowadzenie rejestru dochodów,
- prowadzenie rejestru sum depozytowych oraz księgi depozytów wartościowych,
- przyjmowanie i przechowywanie depozytów wartościowych,
- kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny  finansów publicznych
- sporządzanie list płac i dokonywanie rozliczeń w zakresie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne,   ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy
- obsługa systemu bankowości elektronicznej.,
- obsługa systemu TREZOR w zakresie planów finansowych, harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdawczości,
- sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- administrowanie nieruchomością,
- zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej obiektu sądu,
- zapewnienie czystości obiektu sądu i posesji,
- ubezpieczenie obiektu sądu.

Rejestr zmian dla: Oddział finansowy