Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie z dnia 25.09.2018r. sygn. akt I Ns 809/18

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. wydał w sprawie o sygn. akt I Ns 809/18 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Adamie Adamowicz, urodzonym dnia 31.05.1971 r. w Lubinie, zmarłym dnia 29.11.2017r. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie przy ul. Staszica 36/15 , nr PESEL:71053111331.
  Jednocześnie Sąd spadku poucza, że ten, kto jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie z dnia 18.09.2018r. sygn. akt I Ns 892/18

  OGŁOSZENIE

  Do Sądu Rejonowego w Lubinie wpłynął wykaz inwentarza po zmarłym Ryszardzie Wałachu zmarłym w dniu 19 lutego 2018r. w miejscowości Zimna Woda nr PESEL 50042106055, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Zimna Woda. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą także uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie z dnia 11.09.2018r. sygn. akt I Ns 622/18

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 11 września 2018 r. wydał w sprawie o sygn. akt I Ns 622/18 postanowienie o zarządzeniu ogłoszenia o złożeniu przez spadkobierczynię Lidię Wójtowicz wykazu inwentarza po Edwardzie Wójtowiczu, PESEL 49032711676, zmarłym dnia 09 kwietnia 2018 r. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie (59-300), ul. Wronia 23/5. Jednocześnie Sąd spadku poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ponadto ten, kto jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE Z DNIA 21.08.2018R. SYGN. AKT I Ns 1260/17

  Lubin, dnia 21 sierpnia 2018 r.

  Sygn. akt I Ns 1260/17

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gminy Miejskiej Lubin ogłasza o wydaniu w dniu 06.08.2018r. postanowienia o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego spadkodawczyni Janiny Grabarz, PESEL 32111305581, zmarłej w dniu 24.12.2008r. w Kamiennej Górze, ostatnio stale zamieszkałej w Lubinie.
  Sąd poucza, że stosownie do treści art. 637 § 1 k.p.c. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Ogłoszenie wersja PDF

  Czytajwięcejo:
 • POSTANOWIENIE Z DNIA 06.08.2018R. SYGN. AKT INs 245/18

  sygn. akt: I Ns 245/18

  POSTANOWIENIE

  dnia 06 sierpnia 2018 roku

  Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny
  w składzie następującym:
  Sędzia Sądu Rejonowego Marek Tęcza
  po rozpoznaniu 06 sierpnia 2018 roku na posiedzeniu niejawnym w Lubinie
  sprawy z wniosku Gminy Miejskiej Lubin
  o sporządzenie spisu inwentarza

  postanawia:

  WERSJA PDF

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie z dnia 09.07.2018r. sygn. akt II K 2156/13

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Lubinie wzywa osoby uprawnione do odbioru ustanowionego postanowieniem z dnia 10 października 2014r. w sprawie przeciwko Mariuszowi Radwańskiemu i Janowi Curyło, sygn. akt II K 2156/13 depozytu w postaci telewizora marki Thompson 22 cale, tj. dowodu rzeczowego ujętego w wykazie dowodów rzeczowych nr V/292/13 na karcie 177 akt sprawy pod poz. 30 w terminie 6 miesięcy od daty wywieszenia ogłoszenia. Jednocześnie poucza się, iż nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkuje orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa. Koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego w/w kosztów.
  W celu odbioru wymienionego depozytu, należy zgłosić się wraz z dokumentami tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do depozytu do Sądu Rejonowego w Lubinie ul. Wrocławska 3 Sekretariat Wydziału Karnego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie z dnia 29.06.2018r. sygn. akt I Ns 202/18

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w  Lubinie ogłasza, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. zostało wydane postanowienie o złożeniu przez Ewę Lange wykazu inwentarza po zmarłym Henryku Mieczysławie Lange (synu Mieczysława i Pelagii), zmarłym 19 grudnia 2017 r. w Legnicy oraz poucza, że ze złożonym spisem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni oraz spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo  wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie z dnia 15.06.2018r. sygn. akt I Ns 126/18

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w sprawie o sporządzenie spisu inwentarza po Zbigniewie Strzelbickim PESEL 64073111953, ostatnio zamieszkałym w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176/112, zmarłym dnia 06.11.2008 r., wydane zostało postanowienie w dniu 10.04.2018 r. Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmiotu należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zmieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie z dnia 06.03.2018 r. sygn. akt I Ns 93/18

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gminy Lubin ogłasza o wydaniu w dniu 22.02.2018r. postanowienia o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego spadkodawczyni Ewy Marii Królikowskiej, PESEL 46010400564, zmarłej w dniu 04.01.2016r. w Księginicach, ostatnio stale zamieszkałej w Księginicach oraz spadkodawcy Janusza Królikowskiego PESEL 36062602274, zmarłego w dniu 04.01.2016r. w Księginicach, ostatnio stale zamieszkałego w Księginicach.
  Sąd poucza, że stosownie do treści art. 637 § 1 k.p.c. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcom, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie z dnia 14.08.2017 r. sygn. akt I Ns 626/17

  Lubin, dnia 14 sierpnia 2017 r.      

  Sygn. akt I Ns 626/17


  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Lubinie w sprawie z wniosku:

  Marka Urbańskiego i Marzeny Urbańskiej

  o ogłoszenie wykazu majątku


  „Sąd Rejonowy w Lubinie  (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 07 czerwca 2017 r. został złożony przez Marzenę Urbańską i Marka Urbańskiego  wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Pawła Urbańskiego, PESEL92061905671, ostatnio  zamieszkałego 59-300 Lubin, ul. Rzemieślnicza 11, zmarłego w dniu 25.11.2015 r.”

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-25
Publikacja w dniu:
2017-07-25
Opis zmiany:
Zmiana układu wyświetlania ogłoszeń
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-07
Publikacja w dniu:
2017-07-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-20
Publikacja w dniu:
2017-06-20
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie o sygn. I Ns 590/17
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-14
Publikacja w dniu:
2017-06-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-14
Publikacja w dniu:
2017-06-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-08
Publikacja w dniu:
2017-06-08
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-26
Publikacja w dniu:
2017-05-26
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-11
Publikacja w dniu:
2017-04-11
Opis zmiany:
W treści ogłoszenia I Ns 213/17 poprawiono datę z 10 kwietnia na 23 marca.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-10
Publikacja w dniu:
2017-04-10
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-02
Publikacja w dniu:
2017-02-02
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-12
Publikacja w dniu:
2017-01-12
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-11
Publikacja w dniu:
2017-01-11
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-06
Publikacja w dniu:
2016-12-06
Opis zmiany:
Aktualizacja ogłoszeń
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-08
Publikacja w dniu:
2016-11-08
Opis zmiany:
Aktualizacja ogłoszeń
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-10-05
Publikacja w dniu:
2016-10-05
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-09-14
Publikacja w dniu:
2016-09-14
Opis zmiany:
Aktualizacja listy ogłoszeń