Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • F-350-1/18

  • Przedmiot zamówienia:

  Remont sanitariatów w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie

  • Oznaczenie postępowania:

  F-350-1/18

  • Termin składania ofert:

  do dnia: 17.05.2018r. do godz. 09:00 w Biurze Podawczym Sądu, pok.: 5 Parter - w siedzibie Zamawiającego - w budynku: Sąd Rejonowy w Lubinie ul. Wrocławska 3      59-300 Lubin 
  Sąd czynny w dniach: - poniedziałek w godzinach 7:30 do 18:00 - wtorek - piątek w godzinach 7:30 do 15:30. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer porządkowy.

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA JEDNO STANOWISKO PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI SEKRETARZA SĄDOWEGO W RAMACH UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W LUBINIE

  Dyrektor Sądu Rejonowego w Lubinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 246), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu  przeprowadzania  konkursów na  staż  urzędniczy  w  sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 400) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 922)  ogłasza nabór -  w drodze konkursu - na jedno stanowisko pełniącego obowiązki sekretarza sądowego w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Lubinie, przy ul. Wrocławskiej 3.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie z dnia 09.05.2018r. sygn. akt I Ns 246/18

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gminy Miejskiej Lubin przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej „Katanga” w Lubinie ogłasza o wydaniu w dniu 13.04.2018r. postanowienia o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego spadkodawczyni Grażyny Możdżeń, PESEL 55050315301, zmarłej w dniu 25.09.2016r. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałej w Lubinie.
  Sąd poucza, że stosownie do treści art. 637 § 1 k.p.c. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcom, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie z dnia 18.04.2018r. sygn. akt I Ns 215/18

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. wydał w sprawie o sygn. akt I Ns 215/18 postanowienie o zarządzeniu ogłoszenia wykazu inwentarza złożonego przez spadkobierczynię Ewę Przygocką po Stanisławie Czaplińskim, PESEL 35050801356, zmarłym dnia 2 stycznia 2017 r. w Legnicy, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie, ul. Paderewskiego 48/8.
  Jednocześnie Sąd spadku poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie z dnia 24.04.2018r. sygn. akt I Ns 360/18

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Lubinie w oparciu o art. 638 § 2 k.p.c. ogłasza, że:
  w sprawie o sygn. akt I Ns 360/18 toczącej się przed Sądem Rejonowym w Lubinie z wniosku Gminy Miejskiej Lubin, przy udziale Elżbiety Rożnowskiej, o sporządzenie spisu inwentarza - Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny wydał postanowienie z dnia 12.04.2018r. o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego spadkodawcy Włodzimierza Rożnowskiego, PESEL - 56010125839, zmarłego dnia 21.04.201 lr. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałego w Lubinie, ul. Traugutta 10/1. Nadto Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo: