Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • F-35-26/2018

  Przedmiot zamówienia:


  Przedmiotem zamówienia jest odpłatne prowadzenie konserwacji polegającej na stałym nadzorze oraz przeglądach okresowych urządzeń i instalacji:
  a) systemu alarmowego wykrywania i sygnalizacji pożaru,
  b) systemu alarmowego wykrywania i sygnalizacji włamania i napadu,
  c) systemu telewizji przemysłowej,
  d) systemu oświetlenia awaryjnego,
  w obiekcie ZAMAWIAJĄCEGO w Lubinie przy ul. Wrocławskiej 3.

  Oznaczenie postępowania:
  F-35-26/2018

  Termin składania ofert:
  24.08.2018 r., pocztą elektroniczną na adres e-mail: monika.zukiel@lubin.sr.gov.pl

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE Z DNIA 01.08.2018R. SYGN. AKT I Ns 727/18

  OGŁOSZENIE

  „W Sądzie Rejonowym w Lubinie I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 727/18, toczy się postępowanie z urzędu o likwidację niepodjętego depozytu sądowego ustanowionego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lubinie z dnia 08.08.2007 r., wydanego w sprawie z wniosku Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego
  w Lubinie z udziałem Marka Pawlika i Mirosława Bulkowskiego o sygn. akt
  VI Ns 11/07. Wzywa się uczestników postępowania Marka Pawlika i Mirosława Bulkowskiego, aby w ciągu 1 miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Lubinie i udowodnili swoje prawa do
  w/w depozytu sądowego, gdyż w przeciwnym razie Sąd ustanowi dla nich kuratora procesowego i dokona likwidacji niepodjętego depozytu na rzecz Skarbu Państwa”.

  Wersja PDF

   

  Czytajwięcejo:
 • POSTANOWIENIE Z DNIA 06.08.2018R. SYGN. AKT INs 245/18

  sygn. akt: I Ns 245/18

  POSTANOWIENIE

  dnia 06 sierpnia 2018 roku

  Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny
  w składzie następującym:
  Sędzia Sądu Rejonowego Marek Tęcza
  po rozpoznaniu 06 sierpnia 2018 roku na posiedzeniu niejawnym w Lubinie
  sprawy z wniosku Gminy Miejskiej Lubin
  o sporządzenie spisu inwentarza

  postanawia:

  WERSJA PDF

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE Z DNIA 13.08.2018R. SYGN. AKT I Ns 781/18

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Lubinie w oparciu o art. 6381 § 2 k.p.c. ogłasza, że:
  w sprawie o sygn. akt I Ns 781/18 toczącej się przed Sądem Rejonowym w Lubinie z wniosku Lucia boronska – Svensson, Barbara Stefaia Ostlund i Bogdan Boronski, o sporządzenie spisu inwentarza – Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny wydał postanowienie z dnia 08.08.2018r. o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego spadkodawczyni Stanisławy Borońskiej, PESEL – 30030203205, zmarłej dnia 21.04.2018r., ostatnio stale zamieszkałej w Lubinie, ul. Tysiąclecia 8/11.

  Nadto Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Wersja PDF

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA JEDNO STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W LUBINIE

  Prezes Sądu Rejonowego w Lubinie, na podstawie art. 149 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2007r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.23 j.t. ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. 2018. 769 j.t. ze zm.) ogłasza nabór – w drodze konkursu - na jedno stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Lubinie, przy ul. Wrocławskiej 3, 59-300 Lubin.

  Czytajwięcejo: