POSTANOWIENIE Z DNIA 06.08.2018R. SYGN. AKT INs 245/18

sygn. akt: I Ns 245/18

POSTANOWIENIE

dnia 06 sierpnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Sędzia Sądu Rejonowego Marek Tęcza
po rozpoznaniu 06 sierpnia 2018 roku na posiedzeniu niejawnym w Lubinie
sprawy z wniosku Gminy Miejskiej Lubin
o sporządzenie spisu inwentarza

postanawia:

1. sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego spadkodawczyni Danuty Nastuli, zmarłej 25 kwietnia 2014 roku w Lubinie, ostatnio zamieszkałej w Lubinie,
2. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lubinie oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Lubinie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Danucie Nastuli,
3. oddalić wniosek w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

Stosownie do dyspozycji art. 637 § 1 kpc, na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Wnioskodawca Gmina Miejska Lubin jest jedynym spadkobiercą Danuty Nastuli, co zostało stwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego w Lubinie z 01 lipca 2016 roku w sprawie I Ns 595/15, który stwierdził, że Gmina Miejska Lubin nabyła spadek w całości na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza. Wobec powyższego wniosek w tym zakresie należało uwzględnić.

Natomiast spadkobiercą Deonizego Nastuli jest Danuta Nastula, która nabyła spadek w całości na podstawie ustawy wprost. Tym samym wniosek w zakresie spisu inwentarza po Doenizym Nastuli, jako zgłoszony przez podmiot nie będący spadkobiercą (brak jest również podstaw do przyjęcia aby Gmina Miejska Lubin była jednym z podmiotów wymienionych w przepisach art. 637 § 1 i § 2 kpc), należało oddalić.

Dodać należy, że postępowanie w sprawach o spis inwentarza zasadniczo przebiega aktualnie w ten sposób, że w pierwszej kolejności odbywa się rozpoznanie wniosku przez sąd, a dopiero po wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza rozpoczyna się stadium wykonania tego orzeczenia. W sentencji postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza nie jest wymagane wskazanie organu, który ma wykonać to postanowienie. W aktualnym stanie prawnym sporządzenie spisu inwentarza należy wyłącznie do komornika sądowego i wskazywanie tego organu w sentencji jest zbędne. Natomiast rozpoczęcie fazy wykonawczej w niniejszym wypadku może nastąpić wyłącznie na wniosek skierowany do właściwego komornika sądowego na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu o sporządzeniu spisu inwentarza. Znajduje to wyraźne potwierdzenie w przepisie art. 6382 § 1 kpc. Przewiduje on, że w sprawach, w których postanowienie o zabezpieczeniu spadku, zmianie środka zabezpieczenia lub sporządzeniu spisu inwentarza zostało wydane z urzędu sąd, który wydał to postanowienie, kieruje do komornika polecenie dokonania zabezpieczenia spadku, zmiany środka zabezpieczenia lub sporządzenia spisu inwentarza. Z regulacji tej wynika (a contrario), że w pozostałych sprawach wykonanie postanowienia wymaga złożenia stosownego wniosku. Do pozostałych spraw należy zaliczyć te, w których postępowanie zostało wszczęte na wniosek – a zatem tak jak w niniejszej sprawie. Wniosek ten może być złożony na piśmie albo ustnie do protokołu, z przepisów art. 760 § 1 w zw. z art. 6382 § 4 kpc wynika bowiem, że wnioski w postępowaniu wykonawczym składa się na piśmie albo ustnie do protokołu. Z powyższych regulacji wynika, że Sąd w niniejszej sprawie nie wykonuje z urzędu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.

Orzeczenie w pkt 2 znajduje podstawę w treści art. 637 § 3 kpc w zw. z art. 6381 § 1 kpc.

 

 

Zgodnie z art. 6381 § 2 k.p.c. Sąd ogłasza, że zostało wydane postanowienie Sądu Rejonowego w Lubinie z dnia 06 sierpnia 2018 r. dotyczące sporządzenia spisu inwentarza majątku spadkowego spadkodawczyni Danuty Nastuli,

Danuta Nastula, PESEL 47010108926, ostatni adres zamieszkania: 59-300 Lubin,
ul. Paderewskiego 48/4, data śmierci: 25.04.2014 r. w Lubinie.

Nadto Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym o zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 WERSJA PDF

Rejestr zmian dla: POSTANOWIENIE Z DNIA 06.08.2018R. SYGN. AKT INs 245/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d