Starsze ogłoszenia

Sygn. akt I Ns 417/16                                                                                                                                                                       Dnia 06.07.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E


W Sądzie Rejonowym w Lubinie I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 417/16, toczy się postępowanie z wniosku Gminy Polkowice - Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Polkowicach o stwierdzenie nabycia spadku po Feliksie Chrzanowskim, ostatnio stale zamieszkałym w Polkowicach przy ul. Ratowników 4/32, zmarłym dnia 06.01.2014r. w Polkowicach. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili sie w Sądzie Rejonowym w Lubinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po w/w spadkodawcy.Sygn. akt I Ns 590/17                                                                                                                                                                        Dnia 20.06.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Lubinie I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 590/17, toczy się postępowanie z wniosku Ireny Maciejowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Rozlatowskim, ostatnio zamieszkałym w Siedlcach, zmarłym 09 lutego 1959 roku w Siedlcach. Sąd wzywa spadkobierców, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

Sygn. akt I Ns 452/17                                                                                                                                                                         Dnia 14.06.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Lubinie w oparciu o art. 6381 § 2 k.p.c. ogłasza, że:
w sprawie o sygn. akt I Ns 452/17 toczącej się przed Sądem Rejonowym w Lubinie z wniosku Urzędu Skarbowego w Lubinie, przy udziale Anny Marii Skrzypczak - Mospan, o sporządzenie spisu inwentarza – Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny wydał postanowienie z dnia 07.06.2017r. o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego spadkodawczyni Mirosławy Skrzypczak, PESEL – 38040109188, zmarłej dnia 05.01.2016r. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałej w Chocianowie, ul. Wesoła 7/12.

Nadto Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

Sygn. akt: I Ns 2099/16                                                                                                                                                                    Dnia 14.06.2017r.


O G Ł O S Z E N I E


Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie o sygn. akt I Ns 2099/16 wydano postanowienie z dnia 07.03.2017r. o wydaniu zezwolenia wnioskodawcy Zbigniewowi Gargasz na złożenie do depozytu sądowego kwoty 228,25 zł (dwieście dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) stanowiącej realizację obowiązku naprawienia szkody orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubinie z dnia 20.07.2016r., sygn. akt IIK 533/16 z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana podmiotowi
                                                                                  Activision Publishing Inc. z siedzibą w Santa Monika w Kalifornii, USA,
w sprawie z wniosku Zbigniewa Gargasz, z udziałem K&L Gates Jamka Sp.K, Activision Publishing Inc. z/s w Santa Monika w Kalifornii, USA, o zezwolenie na wpłacenie do depozytu. 

Sygn. akt I Ns 1506/14                                                                                                                                                                       Dnia 08.06.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Lubinie I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 1506/14, toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Piast" z siedzibą w Tychach o stwierdzenie nabycia spadku po Gerardzie Rezmer, ostatnio stale zamieszkałym w Trzebnicach 175/1, gmina Chocianów, zmarłym dnia 7 lipca 2013 r. w Elblągu. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Lubinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po w/w spadkodawcy. 

Sygn. akt I Ns 2111/14                                                                                                                                                                         Dnia 26.05.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Lubinie I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 2111/14, toczy się postępowanie z wniosku adw. Grzegorza Buby - kuratora spadku o stwierdzenie nabycia spadku po Mariuszu Cezarym Krüger, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie, zmarłym dnia 18.03.2013r. w Lubinie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili sie w Sądzie Rejonowym w Lubinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po w/w spadkodawcy.

 


 

Sygn. akt I Ns 435/17                                                                                                                                                                           Dnia 16.05.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Lubinie w oparciu o art. 6381 § 2 k.p.c. ogłasza, że:
w sprawie o sygn. akt I Ns 435/17 toczącej się przed Sądem Rejonowym w Lubinie z wniosku Aleksandra Zaleskiego – Wardawa reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową Natalię Zaleską, o stwierdzenie nabycia spadku po Bartłomieju Wardawa, - Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny wydał postanowienie z dnia 12.05.2017r. o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego spadkodawcy Bartłomieja Wardawy, PESEL - 80110506151, zmarłego dnia 29 marca 2017r. w Lesznie, ostatnio stale zamieszkałego w Lubinie 59-300, przy ul. Krzemienieckiej 22c/5.

Nadto Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windy kac yjny eh lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 


 

 

Sygn.akt  I Ns 213/17                                                                                                                                                                                             Lubin, dnia 10 kwietnia 2017r.

 
O G Ł O S Z E N I E 

 
            Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 23 marca 2017 r. wydał w sprawie o sygn. akt I Ns 213/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Leszku Białym, PESEL 49021406738, zmarłym dnia 16.09.2016 r. w Polkowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Polkowicach ul.Kmicica 36/2.
            Jednocześnie Sąd spadku poucza, że ten, kto jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 


 

Sygn. akt I Ns 1159/16                                                                                                                                                                  Lubin, dnia 02 luty 2017r.


W Sądzie Rejonowym w Lubinie I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 1159/16, toczy się postępowanie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kościuszki 23 z siedzibą w Lubinie o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Faryna, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie, ul. Kościuszki 23/8, zmarłym dnia 28 stycznia 2012 r. w Lubinie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Lubinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po w/w spadkodawcy.  

Sygn. akt I Ns 127/16                                                                                                                                             Lubin, dnia 12 stycznia 2017r.

       W Sądzie Rejonowym w Lubinie I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 127/16, toczy się postępowanie z wniosku STAL-PRODUKT Spółki Jawnej Kornelia Zaława, Dariusz Zaława z siedzibą w Myszkowie o stwierdzenie nabycia spadku po Robercie Mikołaju Gronowskim, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie, ul. Srebrna 16, zmarłym dnia 7 listopada 2014 r. w Lubinie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Lubinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po w/w spadkodawcy. 

 


 

Sygn. akt I Ns 1677/16                                                                                                                                             Lubin, dnia 5 stycznia 2017r.

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 5 stycznia 2017 r. wydał w sprawie o sygn. akt I Ns 1677/16 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Łukaszu Macieju Haczko, PESEL 86082308856, zmarłym dnia 02 kwietnia 2014 r. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałym w Krzeczynie Wielkim 9d,  59-311 Krzeczyn Wielki.
Jednocześnie Sąd spadku poucza, że ten, kto jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.  

Sygn. akt I Ns 1567/16                                                                                                                                                                                                        Lubin, dnia 06 grudnia  2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy przy udziale Marka Sobali ogłasza o wydaniu w dniu 28.11.2016r. postanowienia o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego spadkodawcy Wiesława Sobali, PESEL 57071709398, zmarłego w dniu 01.07.2015r. w Lubinie, ostatnio stale zamieszkałego w Lubinie przy ulicy Armii Krajowej 17/4. 

 Sąd poucza, że stosownie do treści art. 637 § 1 k.p.c. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

Dnia 08.11.2016r.

Sygn. akt I Ns 924/16                                                                                                                                                                                       

 OGŁOSZENIE

     W Sądzie Rejonowym w Lubinie I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 924/16, toczy się postępowanie z wniosku Heleny Mikulskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Mikulskim, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie przy ul. II Armii Wojska Polskiego 2/6, zmarłym dnia 1 kwietnia 2016 r. w Lubinie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Lubinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po w/w spadkodawcy.

 


 

Dnia 01.04.2015r.

Ogłoszenie z dnia 19-02-2016


Ogłoszenie z dnia 16-02-2016


 

Ogłoszenie z dnia 11-02-2016

 


 

Dnia 13.08.2015r.

 

Sygn. akt I Ns 295/15


OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Lubinie I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 295/15, toczy się postępowanie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Deonizym Władysławie Nastuli, ostatnio stale zamieszkałym w Lubinie, ul. Paderewskiego 48/4, zmarłym dnia 19 lipca 2010 r. w Lubinie oraz z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Nastuli z domu Mistrzak, ostatnio stale zamieszkałej w Lubinie, uł. Paderewskiego 48/4, zmarłej dnia 25 kwietnia 2010 r. w Lubinie. Wzywa się wszystkich spadkobierców wyżej wymienionych zmarłych, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Lubinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po w/w spadkodawcach.

 


 

 

 

Dnia 03.06.2015r.

 

Sygn. akt I Ns 471/14


OGŁOSZENIE


 „W Sądzie Rejonowym w Lubinie I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 471/14 , toczy się postępowanie z wniosku Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Moryń synu Jana i Marii, ostatnio zamieszkałym w Polkowicach przy ul. Skalników 33/8, zmarłym 25 listopada 2012 roku w Lubinie. Sąd wzywa spadkobierców, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


 

 

Dnia 12.05.2015r.

 

Sygn. akt I Ns 2075/14

 

OGŁOSZENIE

 

„W Sądzie Rejonowym w Lubinie I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 2075/14 , toczy się postępowanie z wniosku Józefa Zoły (Zoła) o stwierdzenie nabycia spadku po Reginie Zoła z domu Zdanukiewicz, ostatnio stale zamieszkałej w Lubinie, 
Al. Niepodległości 11/1, zmarłej dnia 27 maja 2012 r. w Tarchalicach. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Lubinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu 
o stwierdzeniu nabycia spadku po w/w spadkodawczyni.”,


 

Dnia 23.04.2015r.

 

Sygn. akt I Ns 172/15

 

OGŁOSZENIE

 

  Postanowieniem z dnia 20.04.2015r. w sprawie o sygn. akt I Ns 172/15 toczącej się przed Sądem Rejonowym w Lubinie z wniosku Emilii Lukowicz  przy udziale Ireneusza Laskowskiego  Sąd zezwolił wnioskodawczyni Emilii Lukowicz na złożenie do depozytu sądowego kwoty 39.120,00 złotych tytułem spłaty zasądzonej w sprawie o sygn. akt I Ns 298/14, która to kwota ma być wypłacona uczestnikowi postępowania Ireneuszowi Laskowskiemu na jego wniosek – bezwarunkowo.

Pouczenie 
Informuje się, że w/w kwota winna być odebrana w terminie 3 lat - pod rygorem likwidacji


 

 

Dnia 01.04.2015r.

 

Sygn. akt I Ns 1507/14

 

OGŁOSZENIE

 

 „W Sądzie Rejonowym w Lubinie I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 1507/14, toczy się postępowanie z wniosku ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach 
o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Drożdż, ostatnio stale zamieszkałym 
w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 182/3, zmarłym dnia 21 września 2009 r. 
w Wałbrzychu. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w ciągu 
6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Lubinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po w/w spadkodawcy.”,


Dnia 06.05.2014r.

 

Sygn. akt I Ns 234/14

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Lubinie zawiadamia, iż w sprawie o sygn. akt I Ns 234/14 toczącej się przed tutejszym Sądem z wniosku  Marii Markowskiej-Bień przy udziale Leszka Bień Sąd zezwolił wnioskodawczyni na złożenie do depozytu sądowego kwoty 25.000,00 złotych tytułem spłaty zasądzonej w sprawie o sygn. akt I Ns 545/13, która to kwota ma być wypłacona uczestnikowi postępowania Leszkowi Bień na jego wniosek - bezwarunkowo.

 

 


 

Dnia 18.04.2013r.

 

Sygn. akt I Ns 27/13

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Lubinie zawiadamia, iż w dniu 08 kwietnia 2013 r. tutejszy Sąd na posiedzeniu niejawnym w sprawie z wniosku Keramos - Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Lubinie o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego, postanowił zezwolić wnioskodawcy Keramos - Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Lubinie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.973,79 zł (dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 79/100) tytułem należności wierzyciela Przedsiębiorstwa Eksploatacji Wód - AQUAKONRAD Spółki Akcyjnej w likwidacji w Iwinach , przy czym wskazana kwota może zostać wypłacona wnioskodawcy lub każdemu , kto wykaże , że jest następcą prawnym tego wierzyciela , ewentualnie , że jest jego wierzycielem . Sąd wzywa ewentualnych następców prawnych Przedsiębiorstwa Eksploatacji Wód - AQUAKONRAD Spółki Akcyjnej w likwidacji w Iwinach do odbioru depozytu w terminie 3 (trzech) lat od daty ukazania się ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia o jego przepadku.

 


Dnia 16.01.2012r.

Sygn. akt I Ns 1168/11

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie w oparciu o art. 6933 § 1 kpc ogłasza, że:

w sprawie o sygn. akt I Ns 1168/11 toczącej się przed Sądem Rejonowym w Lubinie z wnios Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Lubinie - Sąd zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 230,09 zł tytułem zwrotu części kwoty z zabezpieczenia majątkowego ustanowionego do sprawy o sygn. akt II K 500/11 zajętej od oskarżone, Norberta Kiraly, która to kwota ma być zwrócona Norbertowi Kiraly, na jego wniosek bezwarunkowo, przy uwzględnieniu punktu III postanowienia z dnia 13.01.2012r.

Niepodjęty depozyt przejdzie na rzecz Skarbu Państwa (ustawa z dnia 18.10.2006r. likwidacji niepodjętych depozytów).

 

Depozyt - sygn. akt I Ns 1073/11

 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Lubinie w oparciu o art. 693§ 1 kpc, ogłasza, że:

w sprawie o sygn. I Ns 1073/11 toczącej się przed Sądem Rejonowym w Lubinie, z wniosku Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Lubinie - Sąd zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 300zł, tytułem zwrotu kwoty zabezpieczenia majątkowego ustanowionego do sprawy o sygn. akt II K 1069/11, zajętej od oskarżonego Mariusza Gładysza, która to kwota ma być zwrócona spadkobiercom Mariusza Gładysza, na ich wniosek, po okazaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub też po okazaniu aktu poświadczenia dziedziczenia.

Wzywa się spadkobierców zmarłego Mariusza Gładysza do odbioru powyższego depozytu w terminie 3 lat od wywieszenia i opublikowania ogłoszenia.

Niepodjęty depozyt przejdzie na rzecz Skarbu Państwa (ustawa z dn. 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów).

Rejestr zmian dla: Starsze ogłoszenia

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-25
Publikacja w dniu:
2017-07-25
Opis zmiany:
Utworzono zakładkę